תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

שמחה שבחרת להירשם לקורס האונליין שלי ומאחלת לך הצלחה גדולה בלימוד! רגע לפני שאת מתחילה את הקורס אני מבקשת שתקראי בעיון את התקנון. חשוב לי שהדברים יהיו ברורים על מנת למנוע אי הבנות בהמשך, רק לאחר אישורך נוכל לסיים את הרשמתך הסופית. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון נקבה מתייחס לזכר.
דנה צמות מציעה את המידע המוצג באתר אינטרנט זה http://danabraids.com.com   (להלן: “השירות” ו/או “התכנים” בהתאמה) בכפוף לתנאים המפורטים להלן. תנאי השימוש חלים על כל השירותים אשר זמינים באתר ועשויים להשתנות מעת לעת (להלן: “תנאי השימוש”). המונח “משתמש” להלן, משמעו כל אדם אשר מתקשר עם האתר, או אשר הינו בעליו של חשבון פרטי ממנו נערכת התקשרות לאתר (להלן: “המשתמש”). תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין דנה צמות לבין מזמין הקורס (להלן: “המשתמש”) באתר עבור עצמו ו/או עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר שהוא נציגו על-פי דין (להלן: “המזמין”) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הקורס על-אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: “המשתמש”).
כל שימוש באתר ובתכניו בין אם באופן אקראי ובין אם ע”י משתמש רשום יעשה אך ורק על פי תנאי השימוש באתר והמשתמש מקבל על עצמו, ללא סייג, את תנאי השימוש, על כל המחויבויות הנובעות מכך ומסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, יימנע מלעשות כל שימוש באתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש.

השימוש באתר באמצעות החשבון האישי והסיסמה האישית וכן השימוש שנעשה על ידכם בתכנים המוצעים בו מהווה הסכמה חד משמעית מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה.

תכנים המוצעים באתר


האתר שלפניכם מספק הדרכות ו/או תכני “אונליין” בנושא עיצוב שיער מקצועי. בנוסף, יועלו תכנים נוספים עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של דנה צמות בקשר להמלצות אישיות, למוצרים מובילים, חשיפה לעולמה המקצועי, וכן הדרכות מקצועיות בתכנים שונים המשיקים לעיסוק כגון עריכת תמונות ו/או קטעי וידיאו, שימוש באפליקציות, טיפים הנוגעים לרשת החברתית ועוד. ההדרכות כאמור ניתנות עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של דנה צמות, שהינה מעצבת שיער עצמאית ובעלת ניסיון בתחומה, וזאת באמצעות חדרים וירטואליים המועלים לאתר (להלן: “התכנים”). כלל התכנים המוצעים באתר הינם פרי ניסיונה ויצירתה של דנה צמות המהווים מתן ידע אישי בלבד ומובאים למשתמש להעשרת הידע המקצועי שיש בידו. האתר ו/או מפעיליו ו/או דנה צמות, לא יישאו בכל אחריות במקרים של הסתמכות על מידע שהועבר במסגרת האתר, והשימוש כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.
ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בפתיחת חשבון אישי למשתמש ובקבלת סיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו.
השימוש באתר הינו אישי בלבד וכל משתמש אשר רוכש קורסים ו/או תכנים המוצעים באתר, רוכש למעשה את הזכות להשתתף ולקבל את התכנים באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות ואינו מורשה לבצע בתכנים אלו כל שימוש מסחרי. כמו גם, סיסמת המשתמש הינה פרטית ולא תועבר על ידי המשתמש לכל צד ג’. משתמש אשר יפר הוראה זו, פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לעונשים על פי דין.
על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד ג’, השימוש באתר יתאפשר אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

שמירה על זכויות יוצרים


זכויות היוצרים בתכנים המפורסמים באתר זה שייכות לדנה צמות בלבד (להלן: “בעלת זכויות היוצרים”). זכויות יוצרים אלו חולשות בין היתר על תמונות, טקסטים, קבצי קול, סרטונים, קבצי וידאו , גרפיקה וכיו”ב. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים כאמור שימוש לצרכיי לימוד אישי בלבד.
המשתמש מסכים כי אין להעתיק תכנים מהאתר ו/או מידע הניתנים במסגרת ההדרכות אונליין, ואלו הינם בבעלות הבלעדית של דנה צמות, בעלת זכויות היוצרים בו.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים המוצעים באתר וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודה או בשמה של בעלת זכויות היוצרים בו.
המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להעביר, לשדר, לשלוח, להפיץ, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. כמו כן, לא יעשה משתמש, אחד מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת (להלן: “שימוש אסור”). מפעילי האתר ו/או בעלת זכויות היוצרים בו שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את נזקיהם, בין כספי ו/או קנייני ו/או פרסומי ו/או כל נזק שייגרם מכל שימוש אסור בתכנים ע”י משתמש באתר.
התאמת התכנים ו/או הקורסים הנרכשים ע”י המשתמש הינם עפ”י בחירתו האישית והחופשית בלבד ואין למפעילי האתר ו/או בעלת זכויות היוצרים בו אחריות להתאמת התכנים לצרכי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת להביא למשתמש חווית תכנים חדשניים ומהימנים באיכות גבוהה. יחד עם זאת, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר ו/או מפעיליו ו/או בעלת זכויות היוצרים בו, אינם מתחייבים לעדכן את התכנים וכן לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או לשגיאות ו/או לאי דיוקים בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.
המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים המוצעים על ידי האתר והאתר ו/או או מפעיליו ו/או בעלת זכויות היוצרים בו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בהדרכות או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

שימוש במידע פרטי של המשתמש ומשלוח מידע פרסומי ו/או שיווקי
רישום משתמש באתר ומסירת פרטיו האישים למערכת האתר מהווה הרשאה למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שנמסר במסגרת השימוש.
ברישום המשתמש כאמור הינו מאשר למפעילי האתר לעשות כל שימוש במידע הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש.
מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי לצורך אספקת התכנים וההדרכות כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.
המשתמש מאשר למפעילי האתר לעשות שימוש בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שנמסרו על ידו ע”מ לפנות למשתמש ע”מ להציע לו כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר סביר כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי אודות המשתמש.
המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת דוא”ל המופיעה להלן.
הגבלה או מניעה של גישה לאתר
מפעילי האתר שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לאתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו ו/או סופקו בחלקם, יהא זכאי להחזר כספי בהתאם.
נהלי רכישת תכנים וביטולם
נהלים אלו מתייחסים לפתיחת חשבון משתמש באתר ורכישת קורס ו/או תכנים אונליין באתר.
פתיחת חשבון משתמש והרשמה לקורסים אונליין הינה אישית ולא ניתנת להעברה. העברת הזכות להשתתפות בקורסים ובחשיפה לתכנים באתר למשתמש אחר לא תתאפשר בשום מקרה, תהווה הפרה חמורה של זכויות יוצרים, ותגרור אחריה סנקציה בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו/או לכל דין.
לאחר הרישום באתר ורכישת קורסים ותכנים, לא ניתן להקפיא ו/או לבטל את רכישת הקורס וככל וירצה במקרה של בעיה בעת רכישת הקורס, יפנה בכתב להנהלת האתר בכתובת דוא”ל המופיעה להלן.

הצהרות המשתמש


המשתמש באתר מתחייב לפצות את בעלת זכויות היוצרים בו ו/או מי מטעמה על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם עקב שימוש בפרטים אישיים ונתונים מזהים שגויים ו/או שימוש בפרטי אדם אחר מבלי שמסרו את המידע להנהלת האתר ולמפעיליו.
המשתמש מודע לכך שההדרכות בחדרים הווירטואליים וכלל התכנים המוצעים באתר המתבצעים אונליין, עלולים להיחשף לעיני אחרים, ובכלל זה לכל מי שנמצא בקרבת המחשב בעת שימוש באתר לרבות גולשים לא מוכרים שעלולים לפרוץ לחדרים הווירטואליים במקרה או בזדון. לאור האמור, המשתמש מתחייב בזאת לעשות שימוש אישי בתכנים המוצעים באתר ומאשר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האחריות לשמירת החיסיון של חשבון המשתמש שברשותו הינה באחריותו הבלעדית, והוא ישא בכל נזק שייגרם בגין חשיפת התכנים כאמור לצדדי ג’, בין אם במקרה ובין אם בזדון.
ידוע למשתמש כי מפעילי האתר עשויים להיות חשופים למידע שיינתן ו/או יימסר במהלך השימוש באתר והוא מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בפרטיות ו/או סודיות.
ידוע למשתמש כי כל מידע, המלצה ומיצג המוצג באתר לגבי שיער וטיפוח (להלן: “המוצרים”), מובא למשתמש כהמלצה אישית של דנה צמות המבוססת על חווית המשתמש שלה. אין בהצגת המוצרים ו/או בכל המלצה על שימוש בהם משום נטילת אחריות בקשר לאופיים טיבם ואיכותם, לרבות תוצאות השימוש בהם, ואלו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. דנה צמות לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי הנובעת משימוש במוצרים אלו. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
תנאים נוספים
ככל ויהיו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר אשר יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירותים או כל חלק מהם, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
בוטלה העסקה כאמור, המשתמש יהא זכאי להחזר כספי מלא ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול הרכישה.
מפעילי האתר ו/או בעלת זכויות היוצרים בו רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תנאי השימוש והתקנון בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה אך ורק בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

TOP TIPS BY DANA BRAIDSיצירת קשר עם
 לשאלות, הערות, תלונות או הערות הקשורות לשירות, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו
info@danabraids.com.com